Privacy Policy

PRIVACY POLICY

1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, leverancier, prospect, of een betrokkene bij een organisatie die met ons in contact staat.

 

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:

 • onze diensten en producten gebruikt
 • onze prijslijsten ontvangt
 • vragen stelt via onze website
 • ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
 • jouw businesskaartje afgeeft

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://delinoprofessional.be/. We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Delino NV, actief in België en in een aantal Europese landen, met de maatschappelijke zetel in ’t Walletje 51 te 8300 Knokke-Heist, BTW BE 0425.364.103 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

1.3 Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het bovenstaand adres of via e-mail info@delino.be

 

1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van Delino

Voor de Delino is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

 

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

 

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 

2.3 Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Delino geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3).Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 

2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

 

2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.

 

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

 • via een brief op het adres ’t Walletje 51 te 8300 Knokke-Heist
 • via het e-mailadres info@delino.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3 Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 Delino heeft wettelijke verplichtingen

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
 • de GDPR bij de behandeling van een aanvraag voor de uitvoering van jouw rechten.

 

3.2 Delino moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als klant doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten en prijsoffertes administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Delino bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij deze overeenkomsten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

 

3.3 Delino moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Delino. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Delino wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen.

 

3.4 Delino vraagt jouw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geef je impliciete toestemming om informatie over onze producten te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

Jouw persoonsgegevens die je ons tijdens een beurs of event bezorgt, verwerken we nadien enkel met je toestemming.

Mochten we jouw gegevens via je bedrijf verkregen hebben dan vragen wij eerst je toestemming voordat we onze elektronische nieuwsbrieven rechtstreeks aan je sturen.

Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 2.8

 

4 Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1 Van onze zakelijke relaties

Tot onze zakelijke relaties behoren onze klanten en leveranciers. Delino verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, bankrekeningnummer en BTW nummer

 

4.2 Van onze kandidaat kopers

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse getoond in ons aanbod. Delino wenst hen dan ook op de hoogte te houden van de producten en de prijsoffertes op te volgen. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres en BTW nummer

 

4.3 Cookies

Delino maakt op de website https://delinoprofessional.be/ gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken enkel functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website.

 

4.4 Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt, bijvoorbeeld door met je toestemming jouw gegevens aan andere organisaties te bezorgen.

 

4.5 Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • de opgenomen beelden zijn nuttig voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
 • met de beelden kunnen we een schade te bewijzen
 • identificatie van een dader, een getuige of een slachtoffer

De verwerking gebeurt onder ons gerechtvaardigd belang om onze gebouwen en andere eigendommen te beschermen tegen bijvoorbeeld inbraak, beschadigingen, …

 

5 Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1 Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Delino werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en organisatorisch vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

 

5.2 Delino geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met je voorafgaande toestemming.

 

5.3 We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Delino gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van bestaande klanten en leveranciers bewaren we tot 10 jaar na de laatste factuur.

De persoonsgegevens van de prospecten bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Delino dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

nl_BENL
en_USEN fr_FRFR de_DEDE nl_BENL